Menu g³ówne:

POZNAÑ, Serwis Naprawa Konserwacja Przegl±d: Kot³owni, Pieców, Kot³ów, Ogrzewanie


5862727415Przypominamy o zalecanym corocznym przegl±dzie technicznym grzewczych urz±dzeñ gazowych i olejowych maj±cych na celu zapewnienie prawid³owej, bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.

Prawid³owo wykonany przegl±d techniczny zapewnia ni¿sze zuzycie paliwa oraz wyd³u¿a okres pracy urz±dzenia.

Dojazd do Klienta
Poznañ
Wielkopolska
Polska

Naprawa Serwis Konserwacja:
Kot³owni, Kot³ów, Pieców

Brötje
Buderus
Herrmann
Immergas
Junkers Grupa Bosch
Körting
Termet
Vaillant
Viessmann
Weishaupt

I wiele innych...

Kontakt:
Andrzej Mulczyñski
600-89-19-12
mulan_eko@wp.pl

Firma MULAN-EKO ANDRZEJ MULCZYÑSKI Os. Jana III Sobieskiego 6/160 Poznañ TELEFON: 600-89-19-12 istnieje od 2000 roku. Posiadamy 14-letnie do¶wiadczenie w serwisowaniu kot³owni olej/gaz. Poparte jest one licznymi certyfikatami zdobytymi na szkoleniach w najbardziej licz±cych siê firmach produkuj±cych kot³y i palniki. Serwis kot³ów olejowych i gazowy. Oferujemy us³ugi w zakresie: Czyszczenia Kotla i palnika, Analizê spalin, Regulacjê parametrów spalania, Sprawdzenie szczelno¶ci ¼ród³a paliwa, Kontrola dzia³ania automatyki i zabezpieczeñ, Analiza wody kot³owej, Czyszczenie filtrów, Konserwacja kot³owni, Coroczny przegl±d kot³ów, Usuwanie awarii.Wystawiamy faktury VAT, Konkurencyjne ceny, Serwis kot³ów, Naprawa kot³ów, Kot³y olejowe i gazowe, olej, gaz, Techniki grzewcze, Ciep³ownictwo, Ogrzewanie. Je¿eli maj± Pañstwo pytania prosimy o skorzystanie z formularza lub kontakty telefonicznego. 1. Jak czêsto powinno siê serwisowaæ kot³y gazowe? Przynajmniej raz w roku powinno dokonywaæ siê przegl±du kot³ów. 2. Jak czêsto powinno siê serwisowaæ kot³y olejowe? Przynajmniej dwa w roku powinno dokonywaæ siê przegl±du kot³ów, ze wzgledu ¿e kot³y olejowe szybciej siê brydz±. 3. Co mo¿e staæ siê w przypadku nie prawid³owego serwisowania kot³ów ? Mo¿e doj¶æ do awarii urzadzenia. Wiêkszego zu¿ycie paliwa. Podczas, gdy w kot³ach konwencjonalnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz ze spalinami do komina, kot³y kondensacyjne s± w stanie j± wykorzystaæ. Jest to zwi±zane z budow± wymiennika ciep³a, którego powierzchnia wymiany ciep³a jest znacznie wiêksza od wymienników w "zwyk³ych" kot³ach.

4. Na czym polega technika kondensacyjna? W konwencjonalnych kot³ach grzewczych woda w wymienniku ciep³a przejmuje energiê od spalin, które sch³adzane s± do okre¶lonej temperatury (np. 120 st. C). To przekazywane ciep³o nazywane jest w termodynamice tzw. "ciep³em jawnym". Spaliny zawieraj± te¿ tzw. "ciep³o utajone". Ta forma energii zwana te¿ "ciep³em kondensacji" lub "parowania" jest zawarta w parze wodnej, powstaj±cej w czasie spalania gazu (produkt spalania wodoru). Podczas, gdy w kot³ach konwencjonalnych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi wraz ze spalinami do komina, kot³y kondensacyjne s± w stanie j± wykorzystaæ. Jest to zwi±zane z budow± wymiennika ciep³a, którego powierzchnia wymiany ciep³a jest znacznie wiêksza od wymienników w zwyk³ych kot³ach. Dziêki temu w wymienniku ciep³a po przejêciu "ciep³a jawnego" od spalin, ma miejsce dalsze ich sch³adzanie do temperatury ni¿szej, ni¿ temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciep³o kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciep³a. Poprzez zastosowanie techniki kondensacyjnej mo¿liwe jest wykorzystanie "ciep³a kondensacji", ale i "ciep³o jawne" jest efektywniej przekazywane wodzie grzewczej.W "zwyk³ych" kot³ach grzewczych woda w wymienniku ciep³a przejmuje energiê od spalin, które sch³adzane s± do okre¶lonej temperatury (np. 120 st. C). To przekazywane ciep³o nazywane jest w termodynamice tzw. "ciep³em jawnym". Spaliny zawieraj± te¿ dodatkow± renergiê tzw. "ciep³o utajone". Ta forma energii zwana te¿ "ciep³em kondensacji" lub "ciep³em parowania" jest zawarta w parze wodnej, powstaj±cej w czasie spalania gazu (produkt spalania wodoru). Poprzez zastosowanie techniki kondensacyjnej mo¿liwe jest wykorzystanie "ciep³a kondensacji", ale i "ciep³o jawne" jest efektywniej przekazywane wodzie grzewczej. J

Serwis naprawa konserwacja przegl±d kot³owni kot³ów pieców ogrzewanie kot³y olejowe gazowe kot³ów olejowych gazowych Junkers Buderus Vaillant Herrmann Viessmann Brotje korting immergas termet weishaupt autoryzowany serwis autoryzowany instalator urz±dzenia ciep³ownicze ogrzewanie ciep³ownictwo techniki grzewcze kot³y c.o. co W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciep³o kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciep³a. Dziêki temu w wymienniku ciep³a po przejêciu "ciep³a jawnego" od spalin, ma miejsce dalsze ich sch³adzanie do temperatury ni¿szej, ni¿ temperatura kondensacji pary wodnej.

(405) 607-1483 | O FIRMIE/OFERTA | 971-473-9783 | KONTAKT | LINKI | Mapa witryny


Powrót do tre¶ci | (310) 447-6878